Test

Privacyverklaring

Ontmoet Hart & Ziel, gevestigd aan de Klokkeweg 19, 8392NR Boyl, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

CONTACTGEGEVENS:

www.ontmoethartenziel.com, Klokkeweg 19 8392NR Boyl +31 616341226

Astrid Reitsma-Verburgt van Ontmoet Hart & Ziel is te bereiken via

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Ontmoet Hart & Ziel verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • – Voor- en achternaam
 • – Geboortedatum
 • – Adresgegevens
 • – Telefoonnummer
 • – E-mailadres
 • – Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
 • – Gegevens over jouw activiteiten op onze website

BIJZONDERE EN /OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVEN S DIE WIJ VERWERKEN

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder  dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te

voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via , dan verwijderen wij deze informatie.

 

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

Ontmoet Hart & Ziel verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Ontmoet Hart & Ziel analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw
 • Ontmoet Hart & Ziel verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Ontmoet Hart & Ziel neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Ontmoet Hart & Ziel) tussen zit. 

 

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Ontmoet Hart & Ziel bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om  de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn voor de persoonsgegevens: Zolang men ingeschreven blijft voor de inspiratiemail en/of klant blijft van Ontmoet Hart & Ziel. Als DoTERRA klant of teamlid, daarna nog een jaar.

Reden: dit is zo geautomatiseerd, maar kan altijd gewijzigd worden op aanvraag.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Ontmoet Hart & Ziel verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde

niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. GEGEVENS IN ZIEN , AANPASSEN OF VER WIJD EREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Ontmoet Hart & Ziel en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je  bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar  jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de

verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar . Om er zeker van te zijn dat het

verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Ontmoet Hart& Ziel wil je er tevens op wijzen dat je de

mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

  

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Ontmoet Hart & Ziel neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Astrid via .